Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku (ZDP), reprezentowany przez Dyrektora - Marcina Czubata, z siedzibą: ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, tel. 172421181; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ZDP na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b, c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; art. 6a-6d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; Uchwały Nr 1/99 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 13 stycznia 1999r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku; Uchwały Nr LVIII/412/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Leżajsku; Uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/412/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 30 czerwca 2006r. w spawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Leżajsku; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania danych osobowych przez ZDP są przepisy prawa, uprawnienie to może być ograniczone lub wyłączone;

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.