Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku
ul. Polna 12
37-300 Leżajsk
tel. 17 242-11-81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 816-14-56-732
REGON: 690587410
 

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY

Nabywca

Powiat Leżajski
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
NIP: 816 16 73 228 

Odbiorca

Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku
ul. Polna 12
37-300 Leżajsk

Numer rachunku bankowego:

38 1030 1508 0000 0008 2393 3002Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku

Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR - http://www.onlineocr.net/ W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku, ul. Polna 12, 37 – 300 Leżajsk.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan: Marcin Czubat.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 17 242 11 81.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje dotyczące procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku prowadzi wejście znajdujące od strony ul. Polnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących, ale jest dzwonek, którym można przywołać pomoc.

W Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku można skorzystać z pomocy specjalistów posługujących się językiem migowym.

Dla osób na wózkach dostępna jest cała siedziba ZDP.

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuje się, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku -  Krzysztof Siwek z siedzibą: ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, tel. 172421181; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ZDP na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b, c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; art. 6a-6d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; Uchwała Nr 1/99 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dn. 13 stycznia 1999r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku; Uchwała Nr LVIII/412/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dn. 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Leżajsku; Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Leżajskiego z dn. 29 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/412/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dn. 30 czerwca 2006r. w spawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Leżajsku;
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania danych osobowych przez ZDP są przepisy prawa, uprawnienie to może być ograniczone lub wyłączone.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym, wynikającym z obowiązku realizacji przez ZDP zadania publicznego

Kontrola zarządcza