Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Chcesz prowadzić roboty budowlane w pasie drogowym? A może chcesz umieścić w nim obiekt budowlany, np. budynek lub reklamę? Jeśli tak, to musisz uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak otrzymać takie zezwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie (e-PUAP)

Wniosek

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku bądź bezpośrednio w Zarządzie Dróg Powiatowych w Leżajsku.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Potrzebujesz zezwolenie, jeśli chcesz:

 • prowadzić roboty w pasie drogowym;
 • umieścić w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • umieścić w pasie drogowym obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy;
 • zająć pas drogowy na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawane są na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Wydaje je zarządca drogi, której pas drogowy chcesz zająć.

Kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli zawarłeś z zarządcą drogi umowę:

 • najmu, dzierżawy lub użyczenia gruntu na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, lub na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu;
 • partnerstwie publiczno-prywatnym. W jej wyniku – jako partner prywatny – otrzymałeś w najem, dzierżawę albo użyczono ci nieruchomości leżące w pasie drogowym. Na tych nieruchomościach musisz wykonywać działalność gospodarczą;

Ponadto, nie potrzebujesz zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń znajdujących się w pasie drogowym, które niezwiązane są z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Po zlokalizowaniu awarii – jako prowadzący roboty – jak najszybciej zawiadom o tym zarządcę drogi. W porozumieniu z nim określisz termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Zarządca drogi wyda ci decyzję, w której określi warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustali wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W zależności od rodzaju realizowanych robót do wniosku dołącz oświadczenie o:

 • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub
 • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
 • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zezwolenie musisz uzyskać zanim zajmiesz pas drogowy. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku

 1. Polna 12

37-300 Leżajsk

tel. 17 242-11-81

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP: /zdplezajsk/SkrytkaESP

 

Ile zapłacisz

Zarządca drogi poda ci wysokość opłaty w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego zależy od zajętej powierzchni, czasu oraz celu zajęcia pasa. Wysokość opłaty oblicza się na podstawie Uchwały nr XVI/96/2019 Rady powiatu Leżajskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Leżajskiego.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto bankowe Urzędu Miasta Leżajsk, które dostępne jest na stronie www.miastolezajsk.pl.

Termin

Zezwolenie musisz uzyskać zanim zajmiesz pas drogowy. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Otrzymasz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 1. Jeśli wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, to otrzymasz decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego. W decyzji zarządca drogi poda ci m. in. wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej zapłaty.
 2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa to zarządca drogi wyda ci decyzję o odmowie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Taka decyzja może zostać wydana, jeśli zajęcie pasa drogowego może np. spowodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego (czyli narusza przepisy art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).

Zapłać opłatę za zajęcie pasa drogowego

Opłatę za zajęcie pasa drogowego wpłać na rachunek właściwego zarządcy drogi. Nieterminowe uiszczenie opłaty spowoduje naliczanie odsetek ustawowych. Jeśli nie uregulujesz opłaty to zostanie ona przymusowo ściągnięta. Obowiązek zapłaty przedawnia się z upływem 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty powinny zostać zapłacone.

 

Termin

Masz 14 dnia na zapłatę. Termin ten liczy się od dnia, w którym decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego stała się ostateczna. Jeśli musisz uiścić opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – to zapłać ją również
w terminie 14 dni. Natomiast opłatę roczną za kolejne lata płaci się z góry za dany rok –
w terminie do 15 stycznia każdego roku.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Co ci grozi za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub naruszenie jego warunków

Jeśli zajmiesz pas drogowy:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia odpowiedniej umowy (np. najmu, dzierżawy, cywilnoprawnej lub o partnerstwie publiczno-prywatnym – o których mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c ustawy o drogach publicznych),
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w wyżej wymienionej umowie,
 • powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w wyżej wymienionej umowie

– to zarządca drogi wymierzy ci karę pieniężną. Wynosi ona 10-krotność opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na jej zapłatę masz 14 dni – licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Twoje obowiązki związane z korzystaniem z pasa drogowego

Jako zajmujący pas drogowy masz obowiązek:

 • zapewnić bezpieczne warunki ruchu,
 • przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

 

Wniosek do pobrania

Oświadczenie Inwestora o posiadaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy