W związku z realizacją zadania: „ Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1243R Jelna – Maleniska w miejscowości Jelna w km 1+330 – 1+989” w dniu 12.04.2023 na w/w odcinku drogi zostaje wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu.